Στη βάση δεδομένων καταχωρούνται τα σημειώματα που έχουν εντοπισθεί σε χειρόγραφους κώδικες της Μονής Πάτμου και έχουν δημοσιευθεί στους έως τώρα εκδοθέντες καταλόγους της συλλογής της. Στο μέλλον στόχος είναι η βάση να συμπεριλάβει αντίστοιχο υλικό από τα παλαιά έντυπα της πατμιακής βιβλιοθήκης, ενώ σε μία τελική μορφή θα επιδιωχθεί η αναγωγή της σε θησαυρό πρωτογενών ιστορικών μαρτυριών από όλες τις συλλογές της μονής, με την προσθήκη των ιστορικών μαρτυριών που παρέχουν τα εκδεδομένα έγγραφά της.